chuc nang nhiem vu - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Chức năng, nhiệm vụ chung của bộ máy cơ quan

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

1. Chức năng:

         Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của công đoàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và chức năng của tổ chức công đoàn; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết  phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

         - Nghiên cứu nắm vững chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Tổng Liên đoàn, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của công đoàn. Đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và hoạt động của công đoàn. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương và kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ.

         - Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.    

         - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành.

Đang online: 1
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 32207
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.