xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023

Cập nhật lần cuối vào lúc 08:51:48 23-09-2022
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành Giáo dục Hậu Giang về phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023.

Các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị, trường học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023 với quy trình và nội dung theo quy định. Tại hội nghị các đơn vị đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân khi hết nhiệm kỳ; thực hiện công khai việc sử dụng và quản lý tài chính, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhà giáo và người lao động; phát thi đua năm học 2022-2023.